Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Month

февруари 2016
Заводи за горещо поцинковане
В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./, посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г. У В Е Д О М Я В А М Е...
Continue Reading