Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Обява от ЗГП България АД

Заводи за горещо поцинковане

В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./, посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г.

У В Е Д О М Я В А М Е

Заинтересованата общественост, че от 18.04.2017 г. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно намерение: „Монтиране на допълнителна вана с вместимост 28.875 куб. м. за пасивиране на готовата продукция от поцинковани изделия и детайли в „Завод за горещо поцинковане”, разположен в индустриалната зона на гр. Каспичан е достъпна в деловодството на община Каспичан, където всички желаещи могат да изразят писмено мнения и становища по инвестиционното намерение.