Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Κοίλοι κατασκευές σωλήνων

Κοίλοι κατασκευές σωλήνων

Οι διαστάσεις των οπών αερισμού πρέπει να είναι 25% από την εσωτερική διάμετρο. Το ποσοστό αυτό εξαρτάτε από το σχήμα της κατασκευής και μπορείτε να μας συμβουλευτείτε ακόμη και κατά το στάδιο του σχεδιασμού.