Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Политика по околна среда

Д Е К Л А Р А Ц И Я

                 НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ЗГП БЪЛГАРИЯ  АД   ЗА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

        

Нашата мисия е да опазваме околната среда, с мисъл за бъдещите поколения.

Нашата основна цел е да създадем такова управление на процесите и организация на работа във фирмата, чрез която да се гарантира опазването на околната среда. С тази политика ръководството на фирмата декларира своите амбиции и отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда (СУОС). Опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването и, е една от най-важните задачи в управлението на дейността на фирмата. Въздействието на технологичният процес върху околната среда изразено посредством консумацията на природни ресурси, използването на химични продукти и възможностите за вредни емисии и замърсяване на околната среда е сведено до възможният минимум, чрез внедряването на технология за горещо поцинковане, която отговаря на изискванията за НДНТ („използване на най-добри налични техники”) и обезпечава пълно съответствие с екологичните изисквания по отношение параметрите на околната среда.

В този смисъл ръководството на „ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД декларира следните основни принципи, залегнали в политиката по УОС:

*Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда – съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;

*Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването – основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и извършване на целенасочен мониторинг и измервания за оценяване на резултатността спрямо околната среда, определяне на мерки и осигуряване на ресурси;

*Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата нормативна база, както и други изисквания по отношение на околната среда;

*Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане на СУОС;

*Огласяване и съпричастност на хората – ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите;

Ръководството счита,че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в които хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;

*Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и общественоста, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване;

*Процесен, системен и фактологичен подход – създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти;

За успешното осъществяване на политиката по ОС , Ръководството на фирмата гарантира, че:

*организацията разполага и осигурява необходимите ресурси за изграждане, поддържане и развитие на ефективна и ефикасна СУОС;

*се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда, да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001:2015;

*декларира личното си участие и ангажимент за изпълнение на обявената политика и интегриране на възприетите принципи, в процеса на вземане на решения за подобряване на представянето на фирмата по отношение опазването на околната среда;

гр. Пловдив, дата: 01.12. 2022 г.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close