Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Политика по качеството

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ЗГП  ООД  ЗА ПОЛИТИКА ПО  КАЧЕСТВО

 

        Нашата основна цел е удовлетворяване изискванията на клиентите и трайно присъствие на българския пазар за горещо поцинковане, респективно в дългосрочен план – на европейския. В тази връзка ръководството ни определя и документира настоящата  политика по качеството, както и своите дългосрочни цели и ангажименти. Усилията ни са насочени към ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството на продуктите, което е предпоставка за постигане на рентабилност на производството и краен икономически просперитет. Знаем, че успехът на всяко предприятие зависи от способността му да удовлетворява изискванията и очакванията на своите клиенти, които са не по-малко важни от законовите изисквания, както и изискванията на другите заинтересовани страни – собствениците, персонала, бизнес-парньорите и на обществото като цяло.

Като  поема  своята  отговорност в изграждането,  поддържането  и  постоянното подобрение на Системата за управление на качеството ISO 9001:2015, ръководството  декларира спазване на следните  основни принципи на управление на качеството:

  • Насоченост към клиента  – Съзнаваме отговорността си и се стремим да удовлетворяваме в максимална степен  настоящите и бъдещи потребности на всички наши клиенти;  
  • Лидерство на ръководството ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Системата на управление на качеството;
  • Ангажиране и съпричастност на хората ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Считаме, че най-ценният ресурс за нас са хората. Като управляваме тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, се стремим да създадаваме атмосфера,  в  която  хората  са  напълно  отдадени на постигането целите на фирмата;
  • Процесен и системен подход създаваните продукти са резултат от  протичането на взаимносвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;
  • Непрекъснато подобряване– основна цел на Системата по качество, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни  коригиращи  мерки;
  • Фактологичен подход при взимане на решения изградената система за комуникации и управлението на документираната информация по  качеството  създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;
  • Управление на взаимоотношенията основавайки се на принципа, че за производство на висококачествен продукт трябва да се вложат висококачествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали и оборудване.

 

Основен инструмент за прилагане на декларираната политика е внедрената Система за управление на  качеството  в съответствие  с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Настоящата Политика подлежи на преглед за актуалност и оценка на изпълнението й поне веднъж годишно, в рамките на Прегледите от ръководството.

 

   Ръководството на дружеството поема ангажимента  и  гарантира, че ще осигурява всички необходими ресурси за поддържане  и  непрекъснато подобряване ефективността на Системата за управление на качество. 
01.11.2017 г.