Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ / CERTIFICATES

Политика по ЗБУТ

                            Д Е К Л А Р А Ц И Я

                           НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЗГП БЪЛГАРИЯ АД   ЗА ПОЛИТИКА ПО  ЗБУТ

 

Нашата мисия е да създадем такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмата, които в максимална степен да запазват живота и здравето на хората.

Ръководството на „ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на ЗБУТ и декларираме следните основни принципи:

*Съответствие на политиката с характера и обхвата на рисковете, на работното място, като съзнаваме отговорността си и осигураваме всички здравословни и безопасни условия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите, както оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ. Ръководството гарантира, че постоянно предприема необходимите мерки за предотвратяване на наранявания и влошаване на здравето на работещите и на външни лица, намиращи се на територията на предприятието;оценяване;

*Непрекъснато подобряване на Системата за управление на ЗБУТ, което постигаме чрез непрекъснато наблюдение и контрол на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефективни коригиращи и превантивни мерки;

*Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата в страната и ЕС нормативна база, както и други изисквания по отношение на ЗБУТ;

*Огласяване и съпричастност – ръководството огласява политиката по ЗБУТ и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи сътрудниците за пълноценно участие във взимането на решения, свързани с тяхното здраве и безопасност;

*Комуникации – политиката по ЗБУТ е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица;

*Процесен и системен подход – създаваните от фирмата здравословни и безопасни условия на труд са резултат от протичането на взаимносвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

*Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документи и записи по ЗБУТ създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

*Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството поема ангажимента да осигури документиране, внедряване и поддържане на актуалност на всички процеси, обхванати от СУЗБУТ;

Ръководството на „ЗГП БЪЛГАРИЯ“ АД счита, че най-ценния ресурс на фирмата са хората и се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите по отношение на ЗБУТ;

Като управител на дружеството обявявам своя ангажимент и поемем отговорност за осигуряване на всички необходими ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената Система за управление на ЗБУТ, която функционира в съответствие с изискванията на стандарта БДС ISO 45001:2018 ;

гр. Пловдив, Дата: 01.12. 2022 г.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите. За повече информация прочетете нашата Политика за поверителност .

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close