Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Политика по ЗБУТ

                            Д Е К Л А Р А Ц И Я

                           НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ЗГП ООД  ЗА ПОЛИТИКА ПО  ЗБУТ

 

         

        Нашата  мисия  е  да  създадем  такива условия на труд при изпълнение на дейността на фирмата,  които в максимална  степен  да удовлетворяват изискванията на правните и  други норми по отношение на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

 

        Ръководството на ЗГП ООД поема своята отговорност в изграждането, поддържането и остоянното подобрение  на Системата за управление на ЗБУТ и декларираме следните основни  принципи:

 * Съответствие на политиката с характера и обхвата на рисковете, на работното място, като съзнаваме  отговорността  си и осигураваме всички здравословни и безопасниусловия на труд, чрез адекватно идентифициране на опасностите, както и оценяване и управление на рисковете по отношение на ЗБУТ. Ръководството гарантира, че постоянно предприема необходимите мерки за  предотвратяване на наранявания  и влошаване на здравето на работещите и  на  външни лица, намиращи се на територията на предприятието;

 * Непрекъснато подобряванена Системата за управление на ЗБУТ, което постигаме  чрез  непрекъснато наблюдение и контрол на процесите, намаляване на риска от заболявания, злополуки и произшествия на работното място, както и ефективно и ефикасно подобряване на резултатността по отношение на ЗБУТ, чрез предприемане на подходящи и ефективни  коригиращи и превантивни мерки;

 * Спазване на действащото законодателство –  фирмата се  задължава да прилага действащата нормативна база, както и други изисквания  по отношение на ЗБУТ;

 * Огласяване и съпричастност –  ръководството  огласява  политиката по ЗБУТ и свързаните с нея цели  и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи  сътрудниците за пълноценно  участие във взимането на решения, свързани с тяхното здраве и безопасност

 * Комуникации –  политиката  по ЗБУТ е достъпна  до  всеки  служител  на ЗГП ООД, както и до всички външни заинтересовани лица;

 * Процесен и системен подход – създаваните от фирмата  здравословни и безопасни условия на труд  са резултат от протичането на взаимносвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

 * Фактологичен подход при изработване на решения – системата за комуникации, управлението на документи и записи по ЗБУТ създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

 * Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството  поема ангажимента да осигури  документиране, внедряване и поддържане  на актуалност на всички процеси, обхванати  от СУЗБУТ;

    

  Ръководството на ЗГП ООД счита, че най-ценния  ресурс на фирмата  са  хората и се стреми да създаде атмосфера, в която хората  са напълно отдадени  на постигането на целите  по отношение на ЗБУТ, обявява своя ангажимент и поемем отговорност за осигуряване на всички необходими ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената Система за управление на ЗБУТ, която  функционира в съответствие  с изискванията на стандарта БДС ISO 45001:2018 ;
01.11.2020г.