Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

Оперативна програма

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ЗГП ООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0106-C01
 
Развитие на управленския капацитет на „ЗГП“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/
 
Обща цел на проекта е да допринесе за развитието на управленския капацитет и растеж на „ЗГП“ ООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.  

Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от „ЗГП“ ООД. Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на „ЗГП“ ООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като средно предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на ОП ИК за растеж на предприятията.„ЗГП“ ООД с дейност „Повърхностно обработване и нанасяне на покритие от метал“ е специализирана в горещо поцинковане на стоманени конструкции, изделия, детайли и възли. Към настоящият момент производствените мощности на „ЗГП“ ООД са натоварени на 100%. Производствения капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага на ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на „ЗГП“ ООД. След извършен анализ и оценка на потребностите, фирмата се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите й.
Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:
– Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20%. 
– Нарастването на нетните приходи от продажби с не по-малко от 30%.
– Нарастването на производителността на предприятието вследствие на изпълнение на проекта  с не по-малко от 12%.
Очаквани резултати вследствие на изпълнение на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛНЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП В „ЗГП“ ООД, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.

Обща стойност на проекта е

0лв.
от които
0лв.
европейско съфинансиране
0лв.
Национално съфинансиране