Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Околна среда

Околна среда

Д Е К Л А Р А Ц И Я

                 НА РЪКОВОДСТВОТО НА  ЗГП  ООД   ЗА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

         Нашата основна  цел  е  да  създадем  такова  управление  на  процесите  и  организация  на работа  във фирмата, чрез която да се гарантира опазването на околната среда.  С  тази политика ръководството на фирмата декларира своите амбиции  и  отговорност в изграждането, поддържанетои постоянното подобрение на Системата за управление на околната среда  (СУОС). Опазването на околната среда и предотвратяване на замърсяването и, е една от най-важните задачи в управлението на дейността на фирмата. Въздействието на технологичният процес върху околната среда изразено посредством консумацията на природни ресурси, използването на химични продукти и възможностите за вредни емисии и замърсяване на околната среда  е сведено до възможният минимум, чрез внедряването на технология за горещо поцинковане, която отговаря на изискванията за НДНТ(„използване на най-добри налични техники”) и обезпечава пълно  съответствие с екологичните изисквания по отношение параметрите на околната среда.

         В този смисъл ръководството на ЗГП ООД  декларира следните  основни  принципи, залегнали в политиката по УОС:

·      Съответствие с предмета на дейност и въздействията върху околната среда – съзнаваме отговорността си и се стремим да осигуряваме в максимална степен точно  идентифициране на аспектите на околната среда и възможните рискове, произтичащи от дейността;

·      Непрекъснато подобряване на дейността по опазване на околната среда и предотвратяване на замърсяването – основна цел на СУОС, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и  извършване на целенасочен мониторинг и измервания  за  оценяване на резултатността спрямо околната среда,  определяне  на мерки  и   осигуряване на ресурси;

·      Спазване на действащото законодателство – фирмата се задължава да прилага действащата    нормативна база, както и други изисквания по отношение на околната среда;

·      Документиране, въвеждане и поддържане – ръководството се задължава да осигури документиране, внедряване и поддържане на СУОС;

·      Огласяване и съпричастност на хората – ръководството огласява политиката по УОС и свързаните с нея цели и се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите;

Ръководството счита,че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност, ръководството се стреми да създаде условия, в които хората са отдадени на постигането на целите на фирмата по отношение на УОС;

·      Достъпност на политиката – политиката е достъпна до всеки служител, както и до всички външни заинтересовани лица и общественоста, като по всяко време и при поискване тя ще бъде предоставяна за запознаване ;

·      Процесен, системен и фактологичен подход – създаваните от фирмата правила за работа са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно. Решенията и действията са основани на обективни данни и факти.

      За успешното  осъществяване на политиката по ОС , Ръководството на фирмата гарантира, че:

·      организацията  разполага  и осигурява необходимите  ресурси  за  изграждане, поддържане  и  развитие  на ефективна и ефикасна  СУОС;

·      се задължава да полага грижи въведената Система за управление на околната среда, да функционира в съответствие с изискванията на ISO 14001 :2015

·      декларира личното си участие и ангажимент за изпълнение на обявената  политика и интегриране на  възприетите принципи, в  процеса  на вземане на решения за подобряване на представянето на фирмата по отношение опазването на околната среда.

01.11.2017 г.