Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“

Международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“

На 18 и 19 септември 2014 г. в хотел „Римска баня“, село Баня, община Разлог се проведе международен научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта – 2014“, с председател на програмния комитет – проф. дтн инж.-мат. П. Колев – Ректор на ВТУ „Т. Каблешков и заместник-председател – проф. д-р инж. В. Николов, декан на Ф „ТСТТ“. Научните доклади се презентираха в две зали – „Транспортна инфраструктура“ и „Транспортна техника“. В конференцията участваха 85 представители на академичните среди от

България и чужбина с 57 доклада в десет научни направления:
• проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения
• проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища
• земна основа, фундиране и подземно строителство
• строителни материали, изделия и технология за производството им
• автомобили, трактори и кари
• локомотиви, вагони и трамваи
• подемно-транспортни машини
• механизация и автоматизация на товаро-разтоварните работи
• механика
• транспортно образование

От чужбина бяха представени: два доклада от Р Сърбия – от университета в гр. Кралево и гр. Ниш, два от Русия – ПУГПС, Санкт-Петербург и един от Чешка република – Икономически университет, Прага. От други университети в страната – 12 доклада с 22 автори. От други факултети на ВТУ – 4 доклада и един доклад от студент 4 курс, специалност „Транспортно строителство“. Около 40% от участниците бяха млади учени.

Форумът беше открит от председателя и заместник – председателя на програмния комитет. Председателят на организационния комитет – доц. д-р Веселин Стоянов прочете поздравителен адрес от министъра на образованието доц. д-р Румяна Коларова.

В пленарна зала се представиха следните доклади:
– доц. д-р Даниела Тодорова – зам.-ректор НИМД на ВТУ „Тодор Каблешков”, с доклад на тема: „Българо-китайско сътрудничество в образованието и научните изследвания:
– доц. дтн инж. Светослав Николов, доц. Валентин Недев, проф. Петър Колев катедра „Механика“ ВТУ, с доклад но тема: An investigation of complex rigid body motion
– Кузнецов Анатолий Всеволодович, „Петербургский государственный университет путей сообщения „, с доклад на тема „Пути повышения теплозащитных качеств зданий транспортной инфраструктуры“.
– доц. д-р инж. Красимир Кръстанов – катедра ПТСМС, ВТУ, с доклад на тема: „Изследване на световния пазар на трансманипулатори“.

След това презентациите продължиха в съответните зали.
Освен от ВТУ „Т. Каблешков“, събитието беше финансирано с помощта на Министерство на образованието на Р България, ДП „НК ЖИ, „СК 13 Холдинг“ АД, „Тинса“ ООД, Юпитер Холдинг и „Инфраконструкт„ ООД.

При регистрацията на участниците беше организирана изложба на научно-техническа литература с автори – учени от факултет „ТСТТ“ . Всички участници получиха рекламни материали на ВТУ – чанти за лаптоп, USB памет, химикалка и брошура. Бяха раздадени и сертификати за участие във форума. Отличната организация на събитието и професионализма на участниците бяха предпоставка за провеждане на международен научен форум с висока академична стойност, с което ВТУ може да се гордее.

Източник: http://old.vtu.bg/bg/index.php?track=479

Leave a Reply