Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
ISO 45001 : 2018
СЕРТИФИКАТИ

ЗГП гр. Пловдив

ЗГП гр.Пловдив

ЗГП – Завод за горещо поцинковане – гр.Пловдив – 3,2м  е първият завод от компанията.
Той е открит през 2002г. под името Цинкови Покрития.
През 2013г. се извърши пълна реконструкция на съществуващият завод, състояща се в преустройство на режима на горещо поцинковане чрез центрофугиране.
Това е първият завод, предлагащ такъв тип услуга на територията на страната.
Заводът е разположен на площ от 4724 кв.м. и намиращ се само на 5 км от гр.Пловдив – между Пловдив и Асеновград.
Основната му дейност е  насочена към горещо поцинковане на крепежни, скрепителни и резбови детайли, като продължават са се поцинковат и стоманени конструкции, изделия, детайли и възли.
Номенклатурата от елементи за центруфуга обхваща секторите:
     – Строителство
     – Транспорт – пътен, жп и морски
     – Енергетика, възобновяеми енергийни източници
     – Селско стопанство
     – Машиностроене
     – Комунален (Ютилити)
Оборудването и технологията на защитно цинково покритие по метода на горещо поцинковане са на водеща в тази област американска компания.
Размери на центрофугата за поцинковане са:
      – височина 450 mm
      – диаметър 430 mm

Работни размери на ваната за поцинковане са:
      – дължина    3 м
      – широчина  0.90 м
      – дълбочина 1.70 м

Технологичният възел за горещо поцинковане

Технологичният възел за горещо поцинковане включва сушилна маса, вана за горещо поцинковане, Центрофуга и спомагателни съоражение към тях.
Физикомеханичните характеристики на цинковото покритие отговарят на БДС EN ISO 1461.
За високото качество при предварителната обработка на металите, използваме най-добрите химични продукти, специално разработени за този процес от водеща италианска фирма.
Контролът на основните материали и окачествяването на готовата продукция се осъществява от химико-аналитичната лаборатория на
завода.
За особено специфични конфигурации фирмата помага с компетентна консултация за конструирането и изработването на изделията.

Капацитет: 12 000 т/година

Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЗГП България“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Eвропейския съюз и Договарящия орган”.