Certificat
ISO 9001:2015
Certificat
ISO 14001:2015
Certificat
BS OHSAS 18001:2007

ЗГП България АД гр. Пловдив

ЗГП България АД

Завод за горещо поцинковане – гр.Пловдив – 3,2м  е първият завод от компанията.
Той е открит през 2002г. под името Цинкови Покрития.
През 2013г. се извърши пълна реконструкция на съществуващият завод, състояща се в преустройство на режима на горещо поцинковане чрез центрофугиране.
Това е първият завод, предлагащ такъв тип услуга на територията на страната.
Заводът е разположен на площ от 4724 кв.м. и намиращ се само на 5 км от гр.Пловдив – между Пловдив и Асеновград.
Основната му дейност е  насочена към горещо поцинковане на крепежни, скрепителни и резбови детайли, като продължават са се поцинковат и стоманени конструкции, изделия, детайли и възли.
Номенклатурата от елементи за центруфуга обхваща секторите:
     – Строителство
     – Транспорт – пътен, жп и морски
     – Енергетика, възобновяеми енергийни източници
     – Селско стопанство
     – Машиностроене
     – Комунален (Ютилити)
Оборудването и технологията на защитно цинково покритие по метода на горещо поцинковане са на водеща в тази област американска компания.
Размери на центрофугата за поцинковане са:
      – височина 450 mm
      – диаметър 430 mm

Размери на ваната за поцинковане са:
      – дължина    3,2 м
      – широчина  1м
      – дълбочина 2 м

Технологичният възел за горещо поцинковане

Технологичният възел за горещо поцинковане включва сушилна маса, вана за горещо поцинковане, Центрофуга и спомагателни съоражение към тях.
Физикомеханичните характеристики на цинковото покритие отговарят на БДС EN ISO 1461.
За високото качество при предварителната обработка на металите, използваме най-добрите химични продукти, специално разработени за този процес от водеща италианска фирма.
Контролът на основните материали и окачествяването на готовата продукция се осъществява от химико-аналитичната лаборатория на
завода.
За особено специфични конфигурации фирмата помага с компетентна консултация за конструирането и изработването на изделията.

Капацитет: 12 000 т/година

Европейския фонд за регионално развитие

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЗГП България“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Eвропейския съюз и Договарящия орган”.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close